BoTryggt2030

Tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer och kommuner har handboken BoTryggt2030 tagits fram för att med hjälp av stadsplaneringen skapa säkra och trygga livsmiljöer.

Kompetens och erfarenheter

Sedan grundandet av Stiftelsen Tryggare Sverige har vi varit en tydlig och framåtblickande aktör inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige, vilket tillsammans med frågor gällande brottsutsattas situation och rättigheter har blivit vår främsta kärna och kompetensområde.

Idag är vi konsult- samt kunskapscenter för frågor kring utvecklingen och implementeringen av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder för myndigheter samt kommunala och privata aktörer.

Bygg bort brottsligheten och bygg in tryggheten

Handboken BoTryggt2030

Under 1990-talet, men framför allt under 1960-talet, förändrades sättet att bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet. Det har också medfört stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst i många av storstädernas miljonprogramsområden.

Handboken BoTryggt2030 innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor för att underlätta för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av bostadsområden, bostäder, offentliga platser etc.

BoTryggt2030 presenterar en modell bestående av åtta huvudaspekter som ämnar att skapa säkra, trygga och attraktiva platser för alla och således attraherar en diversitet av användare och målgrupper. 

SÄKERHETSSTÄLLANDE AV KVALITET OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Implementera BoTryggt2030

Vi bistår med att säkerställa att BoTryggt2030 tillämpas i samband med nyproduktion eller om-byggnation av bostadsområden, skolor, offentliga rum, kollektivtrafiksmiljöer etc. genom bl.a.

  • Trygghetsbesiktningar
  • Brotts- och trygghetskonsekvensanalyser

Vi utför trygghetsbesiktningar av den befintliga miljön för att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet, för att sedan föreslå konkreta åtgärder och prioriteringar. Vi erbjuder även brotts- och trygghetskonsekvensanalyser av detaljplaner, planritningar och andra policy-dokument i syfte att säkerställa att principerna i BoTryggt2030 beaktats.

STÖD I DET OPERATIVA OCH STRATEGISKA ARBETET

Processtöd och rådgiving

Vi erbjuder även processtöd och rådgivning med särskilt fokus på hur frågor om social hållbarhet kopplat till säkra och trygga livsmiljöer kommer in i stadsplaneringsprocessen, t.ex. genom:

  • Granskning av detaljplaner.
  • Utarbetande av aktivitetsplaner som stärker säkerheten och tryggheten för de som bor, arbetar och vistas på platsen.
  • Stöd i det operativa och strategiska säkerhets- och trygghetsarbetet i den egna organisationen kopplat till situationell brottsprevention, BoTryggt2030, platssamverkan och placemaking.

Utöver dessa tjänster erbjuder vi även certifiering av befintliga fastigheter och offentliga utrymmen. Läs mer om Trygghetscertifiering här.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top