Fastighetsbesiktning

Besiktning av fastigheter och utemiljöer signalerar fastighetsägarens omtanke och ansvar för fastigheten vilket skapar förutsättningar för en säker och trygg mötesplats där olika användargrupper både vill och kan vistas, vilket påverkar livskvalitén för boende, verksamma och besökare.

Kompetens och erfarenheter

Sedan grundandet av Stiftelsen Tryggare Sverige har vi varit en tydlig och framåtblickande aktör inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige, vilket tillsammans med brottsofferfrågor har blivit vår främsta kärna och kompetensområde.

Idag är vi konsult- samt kunskapscenter för frågor kring utvecklingen och implementeringen av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder för myndigheter samt kommunala och privata aktörer.

MINSKA BROTTSLIGHETEN OCH ÖKA TRYGGHETEN

Fastighetsbesiktning med möjlighet till certifiering

Vi utför fastighetsbesiktningar av befintliga fastigheters inre och yttre miljö där vi beaktar både säkerheten och tryggheten.

En fastighetsbesiktning kan ligga till grund för en säkerhets- och trygghetscertifiering. En certifierad fastighet påvisar att de av Stiftelsen Tryggare Sveriges ställda krav på säkra och trygga fastigheter är uppfyllda. Vår besiktningsmodell är framtagen utifrån standarden BoTryggt2030 samt principerna i CPTED och CPTED 2.0.

EN INTERANTIONELL STANDARD

Besiktning – BoTryggt2030 – CPTED

Trygghetsbesiktningen genomförs med utgångspunkt i principerna i BoTryggt2030 som utgör en de facto standard för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Besiktningen bygger vidare på kunskapen om situationell brottsprevention genom arkitektonisk design, CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) samt CPTED 2.0.

Stiftelsen Tryggare Sverige är den internationella CPTED-organisationen ICA:s (International CPTED Organization) representant i Sverige och handboken BoTryggt2030 är förankrad hos ICA som CPTED-produkt, men anpassad för svenska förhållanden.

UTFÖR BESIKTNINGAR PÅ EGEN HAND

Kunskapshöjande utbildning

Vi erbjuder även utbildning av personal, vilket innebär att personal som genomgått besiktningsutbildning innehar rätten att besiktiga befintliga fastigheter och utemiljöer i enlighet med standarden BoTryggt2030.

Vi kan även erbjuda att se över organisationens förmåga att förvalta och utveckla fastigheten/platsen.

En besiktigad fastighet skapar förutsättningar för en säker och trygg mötesplats där olika användargrupper både vill och kan vistas, vilket påverkar livskvalitén för boende, verksamma och besökare.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top