Kartlägging & analys

Frågor som rör säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön har blivit allt viktigare. Vi erbjuder myndigheter samt kommunala och privata aktörer stöd i att identifiera samt åtgärda de säkerhets- och trygghetsproblem som finns i deras verksamhetsområden.

Kompetens och erfarenheter

Sedan grundandet av Stiftelsen Tryggare Sverige har vi varit en tydlig och framåtblickande aktör inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige, vilket tillsammans med brottsofferfrågor har blivit vår främsta kärna och kompetensområde.

Idag är vi konsult samt kunskapscenter för frågor kring utvecklingen och implementeringen av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder för myndigheter samt kommunala och privata aktörer.

DIAGNOSTISERA TRYGGHETSPROBLEMATIKEN

Trygghetsanalys

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i offentlig miljö. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. 

Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar.

Trygghetsanalys kombineras ofta med våra andra tillhörande tjänster som Trygghetsvandring och Trygghetsmätning. Samtliga tjänster utgör en grund för att diagnostisera individuella områden och fastigheters specifika trygghetsproblem.

KARTLÄGGNING AV TRYGGHETSPROBLEM

Trygghetsvandring

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Trygghetsvandringar är ett effektivt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område tillsammans med boenden och representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. i syfte att identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet.

Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

BESIKTNING AV BEFINTLIGA FASTIGHETERS TRYGGHETSPROBLEM

Fastighetsbesiktning

Vi genomför besiktningar av fastigheter, med ett särskilt fokus på den inre och/eller yttre fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. 

Utgångspunkten är vår trygghetsmodell där vi granskar åtta olika aspekter som påverkar tryggheten och uppkomsten av brott.

Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar för att minska brottsligheten och öka tryggheten vid fastigheten. 

MÄTNING AV UTSATTHET FÖR BROTT

Trygghetsmätning

Vi förbereder, planerar och genomför även trygghetsmätningar som omfattar alla eller vissa boende i ett utvalt område. Syftet är att kartlägga medborgarnas trygghet och utsatthet för brott.

I områden med hög problemnivå görs en fördjupad analys där resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag och åtgärder och prioriteringar för respektive område.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top