Platssamverkan

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Vi hjälper till att initiera och koordinera platssamverkan där kommuner tillsammans med fastighetsägare, handlare m.fl. aktörer samverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kort om platssamverkan

I ett område finns det oftast flera fastighets- och markägare som har rådighet över olika delar. Men människors upplevelse tar inte hänsyn till gränsdragningar utan är en upplevelse av hela platsen.

Platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen. Det innefattar offentliga platser som torg, parker, vägar, parkeringsplatser, men också halvprivata platser som bostadsgårdar.

AKTUELL LÄGESBILD OCH UPPLEVELSE INDEX

Aktuell lägesbild och upplevelseindex

Vi tar fram lokala lägesbilder genom analys av statistik, nyckelpersonsintervjuer, flödesanalyser och besiktningar av den fysiska miljön.

Vi genomför även upplevelseindex för att fånga in och mäta boende och besökares upplevelse av en plats.

OPERATIVT STÖD FÖR SAMORDNING

Ledning och samordning

Vi leder det operativa arbetet, inklusive tillsättande av platsansvarig, aktivering av platser och löpande uppföljning av arbetet. Vi tar fram en platsorganisation, inklusive styrgrupp, finansieringsmodell och avsiktsförklaring.

Genom samverkan är det möjligt reda ut ansvarsförhållanden och samordna resurser, så att problem tas om hand på ett mer effektivt sätt. På så sätt främjas både samhälls- och affärsnyttan.

STRUKTURERAD HANDLEDNING OCH ÅTGÄRDSPLAN

Framtagande av handlingsplan

Vi tar fram handlingsplaner med mätbara mål och konkreta åtgärder för att öka säkerheten, tryggheten och attraktiviteten på en plats.

Framtagandet av handlingsplanen bistår med struktur för arbetet, finansieringsmodell, samverkansavtal samt metodutveckling, rekrytering och utbildning.

Utöver dessa tjänster anordnar vi även utbildningar, seminarier och studieresor kopplat till platssamverkan.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top