Konsultativt stöd & handledning

Våra kollegor på Stiftelsen Tryggare Sverige är högt kompetenta experter inom kriminologi, psykologi, trygghet- och säkerhetsfrågor, stadsutveckling, stadsplanering med mera. Som konsult erbjuder vi stöd och praktisk handledning kring brottsförebyggande åtgärder.

Kompetens och erfarenheter

Sedan grundandet av Stiftelsen Tryggare Sverige har vi varit en tydlig och framåtblickande aktör inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige, vilket tillsammans med brottsofferfrågor har blivit vår främsta kärna och kompetensområde.

Idag är vi konsult- samt kunskapscenter för frågor kring utvecklingen och implementeringen av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder för myndigheter samt kommunala och privata aktörer.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Säkerhets- och Trygghetslösningar

För att stärka samhällets förmåga att hantera de ofta komplexa och svårlösta problem som omger brott och otrygghet erbjuder vi skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar. Vi arbetar med allt från kartläggningar och analyser till samordning, rådgivning och kompetensutbildning.

Våra konsulter är några av Sveriges ledande experter i form av jurister, psykologer, stadsplanerare, kriminologer, certifierade säkerhetssamordnare, personsäkerhetsexperter m.fl.

HANDS-ON HANDLEDNING OCH STÖD

Praktisk handledning

Vi hjälper till att förbereda, planera och implementera säkerhets- och trygghetsåtgärder åt kommuner, myndigheter, privata aktörer m.fl.

Ofta ser det annorlunda ut beroende på aktörers specifika behov och därav erbjuder gärna Stiftelsen skräddarsydda åtgärder utifrån de behov, resurser och förutsättningar som finns hos aktören.

STUDIERESOR MED FOKUS PÅ BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 10 år anordnat skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder.

Några av våra tidigare studieresor:

  • New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
  • Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
  • London (2017, 2018)
  • Wien (2017)
  • Muotiala (2011)

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top