Trygghetsproblem – Bilbränder

Ett av de främsta trygghetsproblemen bland fastighetsägare i Sverige är bilbränder. Åtgärderna som presenteras nedan beskriver hur fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan arbeta för att motverka bilbränder.

Åtgärder för att motverka bilbränder

KAMERAÖVERVAKNING
KAMERAÖVERVAKNING

Syftet med kamerabevakning är att avskräcka personer från att begå brott samt att underlätta en eventuell lagföring av gärningspersonen.

Kamerabevakningen har en potentiellt avskräckande effekt då den ökar risken för upptäckt samt tillför bevismaterial som kan användas vid en eventuell rättsprocess. Den stärkta formella sociala kontrollen som kamerabevakning innebär kan således ha en positiv effekt mot bilbränder på parkeringsplatser och i parkeringshus.

Kamerabevakning har i internationella studier visat sig ha en signifikant effekt på fordonsrelaterad brottslighet.1 En studie från Storbritannien visar att kamerabevakning var effektivt på parkeringsplatser, där övervakningen åstadkom en minskning på 51% av antalet fordonsrelaterade brott. Studien visar även att kamerabevakningen är mest effektiv i kombination med andra åtgärder, exempelvis förbättrad belysning.2

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och polis

tertiär
hög
MÅLVAKTSBILAR
FORSLA BORT FELPARKERADE MÅLVAKTSBILAR

Genom att beslagta målvaktsbilarna och forsla bort övergivna bilar reduceras tillgången till lämpliga objekt, vilket i sin tur kan minska risken för bilbränder.

Så kallade målvaktsbilar används av personer som vill komma undan det ekonomiska ansvaret för bilen och som därmed inte vill stå som ägare på fordonet. Bilarna kan ofta användas i olika syften, exempelvis för att begå försäkringsbedrägeri genom att tända eld på bilen. Inte sällan kan dessa bilar stå parkerade på ett felaktigt sätt och vara föremål för skadegörelse samt bidra till en ökad otrygghet för de boende. En bil som under en längre period har utsatts för skadegörelse, kan slutligen leda till att den sätts i brand.

Genom att arbeta systematiskt för att beslagta målvaktsbilar och forsla bort övergivna fordon, kan det leda till en minskad tillgång av lämpliga objekt.

För att en bil ska kunna flyttas av polis och kommun krävs att den är felparkerad och att ägaren har skulder på över 5 000 kronor. Polismyndigheten, Trafikverket och kommunerna har dessutom rätt att flytta fordonsvrak, det vill säga fordon som förhindrar renhållning etc. Som fastighetsägare kan du få hjälp att flytta ett fordon, exempelvis om det står utan lov på en innergård till en fastighet etc.

Arbetssättet används på flera håll i landet, men det har inte gjorts någon utvärdering av effekten på bilbränder.3

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, trafikverket, polis, kommun och kronofogden

sekundär
låg
BELYSNING
BELYSNING

När det gäller bilbränder bidrar bra belysning på parkeringsplatser och i parkeringshus till en ökad upptäcktsrisk vilket minskar möjligheten och viljan till att begå brott. Bra belysning kan dessutom öka förutsättningarna för omgivningen att identifiera gärningspersoner som begår brott samt skapa förutsättningar för att gärningspersoner syns på eventuell inspelning från kameror.

Förbättrad belysning kan reducera bilbränder genom att gärningspersonerna känner sig iakttagna och därmed upplever att riskerna att bli upptäckta är större, vilket kan medföra att de avstår från att begå det planerade brottet. Att installera bra belysning kan även skicka en signal till de boende om att satsningar görs i bostadsområdet, vilket leder till att de boende bryr sig mer om sitt grannskap och följaktligen är mer benägna att vidta åtgärder som kan leda till att brottsligheten minskar.

Det finns god evidens för att bra belysning bidrar till en minskning i stöld av och ur motorfordon. När det gäller bilbränder i synnerhet är belysningens brottsförebyggande effekt något svagare.4

Forskning visar dock att i de fall kamerabevakning har haft en god effekt på bilbränder, så har det ofta implementerats tillsammans med just belysning, varför belysning får anses vara en effektiv åtgärd när den genomförs i kombination med exempelvis kamerabevakning.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och kommun

sekundär
medel

Trygghetsproblematiken med bilbränder

Bilbränder är vanligast förekommande i landets utsatta områden. Det kan handla om allt från rena försäkringsbedrägerier till ett sätt för kriminella individer i ett bostadsområde att visa sitt missnöje mot samhället eller olika myndigheter, till exempel polisen. Bilbränder kan orsaka stor skada på grund av spridningen av branden till intilliggande parkerade bilar, med stora sanerings- och renhållningskostnader för fastighetsägare som följd.

Hur fungerar verktygslådan?

Verktygslådan innehåller ett 40-tal konkreta åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i och runt fastigheter.

För varje åtgärd anges på vilken preventionsnivå åtgärden befinner sig; tertiär, sekundär eller primär. Där åtgärder på primär nivå är grundläggande åtgärder som bör tillgodoses innan andra åtgärder blir aktuella. (Läs mer om preventionsnivåerna här).

För att ge en indikation om åtgärdens effekt anges för varje åtgärd även om den har låg, medel eller hög evidens. (Läs mer om evidens här).

tertiär
sekundär
primär
låg
medel
hög

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org