Trygghetsproblem – Brist i kommunikation

En av de främsta trygghetsproblem bland fastighetsägare i Sverige är brister i kommunikationen. Åtgärderna som presenteras nedan är riktade till hur fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan arbeta med att motverka brist i kommunikationen.

Åtgärder för att motverka brist i kommunikationen

BOENDEDIALOGER
BOENDEDIALOGER

Fastighetsägarrepresentanter ska ha en lokal närvaro i bostadsområdet olika tider av dygnet och arbeta med att ha positiva dialoger med de boende. Stor vikt läggs på personalens sociala förmåga för att kunna bygga förtroende och tillit. 

En förutsättning för insatsen är att de boende känner igen värdarna och att värdarna känner igen de boende. Genom att tala om för de boende om vad de gör och vad syftet är, och få de delaktiga i det trygghetsskapande arbetet, kan det leda till att anmälningsbenägenheten ökar. 

Arbetssättet har enligt fastighetsägarrepresentanter visat sig ha en god effekt på samarbetsviljan och anmälningsbenägenheten i utsatta områden i Sverige.3

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

primär
låg
FLERSPRÅKIG PERSONAL
FLERSPRÅKIG PERSONAL

I många av de utsatta områdena finns det boende som inte behärskar det svenska språket och därmed bildas en språkbarriär mellan fastighetsägare och boende. Att som fastighetsägare anställa flerspråkig personal gör att det blir lättare att nå ut med information till fler. Det innebär även en närmare, positiv kontakt med de boende vilket skapar både förtroende och tillit. 

Fastighetsägarrepresentanter i utsatta områden i Sverige uppger att en flerspråkig personal är en stor tillgång i deras arbete och underlättar spridning av information och skapar bättre relationer till de boende.1

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

primär
låg
PIKTOGRAM
PIKTOGRAM

Ett piktogram är en symbol eller ett skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp genom en förenklad illustration. Piktogram kan användas i informationsgivande syfte och riktar sig till de som inte behärskar det svenska språket eller har svårigheter med läsning och därmed inte kan ta till sig skriftlig information. 

Användningen av piktogram är ingen åtgärd som ensamt kommer ha en effekt på utmaningarna med kommunikation, men kan med fördel implementeras tillsammans med andra åtgärden för att stärka effekten. 

Flertalet fastighetsägare uppger att de använder sig av piktogram i exempelvis miljöhus, trapphus och källare och att det uppskattas av hyresgästerna.2

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

primär
låg

Rekommenderade leverantörer

Trygghetsproblematiken med brist i kommunikationen

Många fastighetsägare beskriver att det kan vara svårt att få till en god kommunikation med de boende. Språkbarriärerna i de utsatta områdena gör att fastighetsägarna har svårt att nå de boende med viktig information. Detta försvårar möjligheten att skapa goda relationer, vilket är en viktig del för att de boende ska känna sig trygga.

Ofta råder det också många gånger en tystnadskultur i utsatta områdena som gör att fastighetsägare inte får information om kriminell verksamhet eller egen utsatthet från de boende. Flera avstår också från att anmäla brottslighet eller skadegörelse eftersom de känner sig utsatta och upplever en större risk för hämnd eller hot. 

Hur fungerar verktygslådan?

Verktygslådan innehåller ett 40-tal konkreta åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i och runt fastigheter.

För varje åtgärd anges på vilken preventionsnivå åtgärden befinner sig; tertiär, sekundär eller primär. Där åtgärder på primär nivå är grundläggande åtgärder som bör tillgodoses innan andra åtgärder blir aktuella. (Läs mer om preventionsnivåerna här).

För att ge en indikation om åtgärdens effekt anges för varje åtgärd även om den har låg, medel eller hög evidens. (Läs mer om evidens här).

tertiär
sekundär
primär
låg
medel
hög

Referenser

  1. Stiftelsen Tryggare Sverige (2021).  
  2. ibid.
  3. ibid.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org