Trygghetsproblem – Cykelstöld

Ett av de främsta trygghetsproblemen bland fastighetsägare i Sverige är cykelstölder. Åtgärderna som presenteras nedan beskriver hur fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan arbeta för att motverka cykelstölder.

Åtgärder för att motverka cykelstölder

INFORMATION
INFORMATION OM SÄKER LÅSNING AV CYKEL

Syftet med åtgärden är att uppmuntra och få cyklister att låsa sina cyklar på ett säkert sätt och på så sätt minska risken för stöld då gärningspersonerna har svårare att stjäla en låst cykel.

Fastighetsägaren placerar informationsblad och olika typer av illustrationer i form av etiketter och klistermärken i anslutning till en cykelparkering som instruerar och visar hur en cykel kan låsas på ett säkert sätt för att minska risken för stöld.

Generella tips för att göra det svårare för cykeltjuven samt avskräcka från brott är att:

  • Låsa cykeln med ett certifierat lås
  • Låsa fast cykeln i både ram och hjul
  • Märka cykeln och cykeldelar med MärkDNA
  • Skriva ner ramnumret på cykeln för att kunna ange det till polisen om cykeln blir stulen.
  • Ta med avtagbara delar från cykeln, exempelvis sadel, för att göra cykeln mindre attraktiv att stjäla.

En studie visar att cyklister låser sina cyklar på ett säkrare sätt på de platser där det finns information om hur en cykel ska låsas.1 Huruvida det har haft en effekt på cykelstölder framgår emellertid inte i studien. En annan studie visar att cykelstölder har kunnat minskas när en kombination av åtgärder har genomförts. En av åtgärderna har varit att informera om säkrare låsning av cyklar.2 Åtgärden anses därför vara lovande för att minska cykelstölder, men det behövs fler studier för att säkerställa dess effekt.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, kommun och polis

tertiär
låg
SÄKRA CYKELPARKERINGAR
SÄKRA CYKELPARKERINGAR

Syftet med denna åtgärd är att se till så att cykelparkeringen möjliggör och uppmuntrar till säker låsning av cykeln vilket försvårar stölder.

Vissa cykelparkeringar uppmuntrar eller möjliggör inte säkra låsmetoder av cykeln. Sådana parkeringar bör bytas ut eller ändras. En bra cykelparkering ska vara utformad på ett sätt som tar bort möjligheten för cyklisterna att endast låsa hjul, och uppmuntrar i stället till ett mer säkert och effektivt lås, t.ex. att låsa både ram och hjul.

En utvärdering avseende design på cykelparkeringar och dess betydelse för användarnas låsning av sin cykel visade att cykelparkeringar som uppmuntrade till och möjliggjorde en säkrare låsning ledde till att cyklisterna låste sina cyklar på ett mer säkert sätt, vilket kan ha en positiv effekt på cykelstölder. Huruvida detta de facto minskade cykelstölderna framgår emellertid inte i studien.3

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och kommun

tertiär
låg
BELYSNING OCH SOCIAL KONTROLL
BELYSNING OCH FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFORMELL SOCIAL KONTROLL

Syftet med åtgärden är att skapa en väl upplyst cykelparkering, placerad på en plats med förutsättningar för en god informell social kontroll, vilket kan avskräcka från brott.

En väl upplyst cykelparkering kan bidra till färre cykelstölder genom att gärningspersonerna känner sig iakttagna och därmed upplever en risk för att bli upptäckt, vilket kan medföra att de avstår från att begå det planerade brottet. Följaktligen bör cykelparkeringarna placeras på en plats där det finns goda förutsättningar för informell social kontroll.

Att installera bra belysning kan även skicka en signal till de boende om att satsningar görs i bostadsområdet, vilket leder till att de boende bryr sig mer om sitt grannskap och följaktligen är mer benägna att vidta åtgärder som kan leda till att brottsligheten minskar.

Det finns evidens för att bra belysning bidrar till en minskning av stöld av fordon, inklusive cyklar. Detta gäller om belysningen innan interventionen har varit dålig, så att det har skett en faktisk förbättring på platsen.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och kommun

tertiär
medel

Trygghetsproblematiken med cykelstölder

Cykelstölder är ett av de vanligaste brotten i Sverige och sker i bostadsområden, centrummiljöer, i anslutning till kollektivtrafik etc. Cykelstölder är ett typiskt livskvalitetsbrott som orsakar stor frustration och, i vissa fall, ekonomisk skada för de drabbade.

Hur fungerar verktygslådan?

Verktygslådan innehåller ett 40-tal konkreta åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i och runt fastigheter.

För varje åtgärd anges på vilken preventionsnivå åtgärden befinner sig; tertiär, sekundär eller primär. Där åtgärder på primär nivå är grundläggande åtgärder som bör tillgodoses innan andra åtgärder blir aktuella. (Läs mer om preventionsnivåerna här).

För att ge en indikation om åtgärdens effekt anges för varje åtgärd även om den har låg, medel eller hög evidens. (Läs mer om evidens här).

tertiär
sekundär
primär
låg
medel
hög

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org