Trygghetsproblem – Gängkriminalitet

En av de främsta trygghetsproblem bland fastighetsägare i Sverige är gängkriminaliteten. Åtgärderna som presenteras nedan är riktade till hur fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan arbeta med att motverka gängkriminaliteten.

Åtgärder för att motverka gängkriminalitet

PLATSSAMVERKAN
PLATSSAMVERKAN

Syftet med platssamverkan är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Även om åtgärden är en generell insats för att lyfta och förbättra ett område, så kan ett stort fokus ligga på att motverka gängkriminaliteten. 

Tillsammans med kommun, näringsidkare, polis m.fl. går fastighetsägare samman i en fristående, icke-vinstdrivande, organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Genom att ta ansvar för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. kan säkerheten, tryggheten och attraktiviteten öka. 

BID Sofielund i Malmö, har visat sig ha en positiv effekt på gängkriminaliteten i det lokalt avgränsade området med minskad gängrelaterad brottslighet. Enligt lokalpoliserna i området syns en ljusning i situationen med inte minst gängkriminalitet.5

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, kommun, polis, näringsliv och föreningar

primär
medel
VRÄKNING AV KRIMINELLA HYRESGÄSTER
VRÄKNING AV KRIMINELLA HYRESGÄSTER

Syftet med åtgärden är att skapa trygghet genom att få bort tungt kriminellt belastade hyresgäster från bostadsområdet och fungera gränssättande vid kriminell aktivitet samt vid hot mot personal eller andra hyresgäster. 

Fastighetsägaren sätter tydliga gränser där kriminell aktivitet, störningar och hot mot andra hyresgäster eller personal leder till att hyreskontraktet sägs upp. Det är viktigt att fastighetsägaren har en nolltolerans mot störningar och kriminell aktivitet i fastighetsbeståndet, och driver ett ihärdigt arbete kring detta. 

Att vräka kriminella hyresgäster kan vara en effektiv åtgärd för att öka tryggheten i ett område, inte minst eftersom många gängkriminella verkar i sitt eget bostadsområde. 

Det finns flera goda exempel på fastighetsägare som lyckats vräka familjer som kan kopplas till tung kriminell verksamhet, och som utsatt andra boenden för hot och våld,2 men även använt de gemensamma ytorna i fastighetsbeståndet för kriminell verksamhet.3 I vissa andra länder, exempelvis Danmark finns möjligheten att vräka hyresgäster som skapat otrygghet inom en radie på en kilometer från sin bostad.4

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, hyresgästföreningen och kronofogden 

tertiär
medel
BAKGRUNDSKONTROLLER AV HYRESGÄSTER
BAKGRUNDSKONTROLLER AV HYRESGÄSTER

Fastighetsägaren gör en grundlig bakgrundskontroll av en potentiell hyresgäst för att se om personen har skulder eller tidigare varit dömd för brott och varit eller är inblandad i gängkriminalitet.

Åtgärden möjliggör för fastighetsägaren att upptäcka en potentiell hyresgäst med känd kriminell historik innan kontraktet skrivs på och leder till färre nya kriminella i fastighetsbeståndet.1 

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och polis

primär
låg
TIPSTELEFON
TIPSTELEFON

I många av de utsatta områdena finns det ofta en omfattande rädsla och oro för att någon i det kriminella nätverket ska få reda på att någon berättat om vad som händer i området. Detta gör att viktig information kan utebli. 

Syftet med en tipstelefon är att hyresgäster anonymt ska kunna ringa in tips om händelser utan rädsla för att bli bestraffade av de kriminella. Fastighetsägaren bör ge de boende möjligheten att anonymt kunna tipsa om misstänkta oriktiga hyresförhållanden på ett enkelt sätt, exempelvis genom en tipstelefon.

Information om hur man går till väga bör finnas synligt i trapphuset vilket också kan fungera avskräckande för de som hyr, och hyr ut, lägenheter olovligt eller på andra sätt begår brott i bostadsområdet. 

Genom erfarenhet från polisiär informationshantering och andra tipstelefoner går det att anta att möjligheten att lämna anonyma tips till fastighetsägare skulle öka de boendes vilja att lämna information om händelser i bostadsområdet. Det finns dock en risk att telefonen kan komma och användas som ett verktyg i motsättningar mellan olika grannar. 

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

primär
låg

Trygghetsproblematiken med gängkriminalitet

Kännetecknande för många av de 61 områden som polisen kategoriserar som utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden är låg socioekonomisk status och öppen narkotikahandel, där kriminella har stor inverkan på lokalsamhället genom påtryckningar som hot och utpressning och utåtagerande missnöje mot samhället. 

I vissa områden har polisen svårt eller nästan omöjligt att fullfölja sina uppdrag på grund av en hög koncentration av kriminella och parallella samhällsstrukturer. Platser där gängkriminaliteten upplevs ha stor påverkan i vardagen, är framför allt ytor i det offentliga rummet som torg, centrumområden och ”rummen mellan husen”.

Otryggheten späds på ytterligare av att det i vissa av områdena pågår konflikter, ibland med dödlig utgång, mellan de olika kriminella grupperingarna som finns i dessa områden. 

Hur fungerar verktygslådan?

Verktygslådan innehåller ett 40-tal konkreta åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i och runt fastigheter.

För varje åtgärd anges på vilken preventionsnivå åtgärden befinner sig; tertiär, sekundär eller primär. Där åtgärder på primär nivå är grundläggande åtgärder som bör tillgodoses innan andra åtgärder blir aktuella. (Läs mer om preventionsnivåerna här).

För att ge en indikation om åtgärdens effekt anges för varje åtgärd även om den har låg, medel eller hög evidens. (Läs mer om evidens här).

tertiär
sekundär
primär
låg
medel
hög

Referenser

  1. Stiftelsen Tryggare Sverige (2021).  
  2. Bergh, L & Börjesson, C  
  3. Sydvik, P (2020).
  4. Billing, S (2021).  
  5. BID Malmö (2019).  

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org