Trygghetsproblem – Olovlig andrahandsuthyrning

En av de främsta trygghetsproblem bland fastighetsägare i Sverige är olovlig andrahandsuthyrning. Åtgärderna som presenteras nedan är riktade till hur fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan arbeta med att olovlig andrahandsuthyrning.

Åtgärder för att motverka olovlig andrahandsuthyrning

SYSTEMATISKT ARBETE MOT ORIKTIGA HYRESFÖRHÅLLANDEN
SYSTEMATISKT ARBETE MOT ORIKTIGA HYRESFÖRHÅLLANDEN

Syftet med insatsen är att arbeta långsiktigt och systematiskt för att upptäcka oriktiga hyresförhållande. 

En särskild och dedikerad grupp som jobbar med målsättningen att avslöja illegal andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden kan upprättas. Fastighetsägaren bör möjliggöra tips från personal och från hyresgäster om misstankar om olovlig andrahandsuthyrning. När sådana tips kommer in bör då den dedikerade gruppen undersöka ärendet närmare och ta kontakt med hyresgästen vid misstankar. 

Att arbeta systematiskt och dedikerat mot olovlig andrahandsuthyrning är enligt fastighetsägarrepresentanter ett effektivt sätt att upptäcka oriktiga hyresförhållanden. På sikt kan det ihärdiga arbetet leda till att färre hyresgäster vågar hyra ut sin lägenhet utan värdens kännedom.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och Skatteverket

primär
låg
VISSELBLÅSARSYSTEM
VISSELBLÅSARSYSTEM

Fastighetsägaren bör ge de boende möjligheten att anonymt kunna tipsa om misstänkta oriktiga hyresförhållanden på ett enkelt sätt, exempelvis via en app eller mejl.

Information om hur man går till väga bör finnas synligt i trapphuset vilket också kan fungera avskräckande för de som hyr, och hyr ut, lägenheter olovligt. 

Fastighetsägarrepresentanter uppger att införandet av ett visselblåsarsystem medfört att fler tips om misstänkta oriktiga hyresförhållanden kommit in till fastighetsägaren.2

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

primär
låg
KRAV PÅ FOLKBOKFÖRING VID PARKERINGSAVTAL
KRAV PÅ FOLKBOKFÖRING VID PARKERINGSAVTAL

För att få en parkeringsplats måste bilägaren vara folkbokförd på en adress i området och bilen måste vara skriven på en person i hushållet. Genom denna åtgärd kan olovlig andrahandsuthyrning försvåras och upptäckas då personer som inte är folkbokförda i området inte kan eller får parkera sin bil i området. 

Åtgärden har använts av ett av Sveriges största kommunala fastighetsbolag där resultatet av trygghetsarbetet visar en ökad trygghet för hyresgästerna, en bättre grannkontakt samt fler som tycker att det är bra att bo hos nuvarande hyresvärd.1 

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och Skatteverket

primär
låg
FASTIGHETSRONDERING
FASTIGHETSRONDERING

Personal noterar namnskyltar på dörrar och kontrollerar var hyresgästen är folkbokförd och vem som är skriven på lägenheten. Hyresgäster som är folkbokförda på en annan adress ska kontaktas och avkrävas en förklaring.

Vid felaktig folkbokföring eller en uteblivande förklaring, ska fallet anmälas till Skatteverket och rättsliga åtgärder vidtas. 

Åtgärden ökar möjligheterna att upptäcka rättsliga missförhållanden, samt bidrar, vid regelbundet och långsiktigt arbete, till att fastighetsägaren får en bättre kunskap om vilka hyresgäster som är folkbokförda i fastighetsbeståndet.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och Skatteverket 

sekundär
låg
KONTROLL PÅ INTERNETSAJTER
KONTROLL PÅ INTERNETSAJTER

Personal genomför regelbundna kontroller på vanliga internetsajter där bostäder hyrs ut i andrahand. 

Åtgärdens effektivitet är inte utvärderad men används redan idag av många fastighetsägare3. Åtgärden kommer att öka möjligheten att upptäcka de fall där lägenheterna marknadsförs och hyrs ut olovligen på internet, varför åtgärden bör vara en del av fastighetsägarens arsenal i det förebyggande arbetet mot olovlig andrahandsuthyrning. 

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

sekundär
låg
ID-KONTROLLER
ID-KONTROLLER

Syftet med åtgärden är att upptäcka och bekräfta olovlig andrahandsuthyrning. Åtgärden kan ses som kontroversiell och kommer troligtvis möta på motstånd och kritik i media och bland de boende. Därför bör en noggrann övervägning göras innan åtgärden tas i bruk och kanske begränsas till särskilt svåra fall. 

Vid misstänkta fall om olovlig andrahandsuthyrning, ska personal tillfråga hyresgästen om att få se personens ID-handling, för att kontrollera om personen är folkbokförd på adressen. 

Metoden är inte utvärderad men används av ett antal fastighetsägare i landet4.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

sekundär
låg

Trygghetsproblematiken med olovlig andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning är ett stort problem i utsatta områden, vilket lätt skapar otrygghet bland övriga hyresgäster när det rör sig okända personer i trappuppgångarna.

Erfarenhetsmässigt så bor många av dem som ställer till problem i bostadsområden i andra, tredje eller fjärde hand. Ett tillkommande problem är att det inte sällan bedrivs olaglig verksamhet i lägenheter som hyrts ut olovligt.

Tydliga och riktade insatser mot andrahandsuthyrning är därför en viktig åtgärd för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Hur fungerar verktygslådan?

Verktygslådan innehåller ett 40-tal konkreta åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i och runt fastigheter.

För varje åtgärd anges på vilken preventionsnivå åtgärden befinner sig; tertiär, sekundär eller primär. Där åtgärder på primär nivå är grundläggande åtgärder som bör tillgodoses innan andra åtgärder blir aktuella. (Läs mer om preventionsnivåerna här).

För att ge en indikation om åtgärdens effekt anges för varje åtgärd även om den har låg, medel eller hög evidens. (Läs mer om evidens här).

tertiär
sekundär
primär
låg
medel
hög

Referenser

  1. Svenska Bostäder. (2010). Svenska Bostäders trygghetsarbete: Kartläggningar, åtgärder och resultat 2006-2009. Med fokus på Järva.
  2. Stiftelsen Tryggare Sverige (2021).  
  3. SGS Studentbostäder (u.å.). Det är ok att hyra ut i andrahand om du har tillstånd från oss och följer lagstiftningen. https://www.sgs.se/hyresg%C3%A4stinfo/hyra-ut-i-andra-hand?sc_lang=sv-se
  4. Hem & Hyra (2019). Säkerhetskonsult hjälper MKB att spana efter svartuthyrare. https://www.hemhyra.se/nyheter/sakerhetskonsult-hjalper-mkb-att-spana-efter-svartuthyrare/ 

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org