Trygghetsproblem – Inbrott/olaga intrång

En av de främsta trygghetsproblem bland fastighetsägare i Sverige är inbrott/olaga intrång. Åtgärderna som presenteras nedan är riktade till hur fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan arbeta med att motverka inbrotten.

Åtgärder för att motverka inbrott/olaga intrång

FÖRSTÄRKT SKALSKYDD
FÖRSTÄRKT SKALSKYDD

Förstärkt skalskydd innebär att en fastighets omslutningsyta i form av exempelvis väggar, dörrar och fönster förstärks med lämpligt mekaniskt inbrottsskydd mot yttre försök till inbrott och olaga intrång. Det finns certifierade skalskyddsprodukter vars motståndskraft är testat mot yttre angreppsförsök. 

För att ett skalskydd ska fungera både brottsförebyggande och trygghetsskapande bör skalskyddet vara väl integrerat. Galler för fönster eller utanpåliggande jalusier är ofta brottsförebyggande men skapar i vissa fall otrygghet då signalvärdet blir att där sker mycket brott i eller runt platsen.

Internationella erfarenheter visar att de fastigheter som bland annat installerat förstärkt skalskydd ser en minskning av inbrott med upp till 90% för nyproducerade fastigheter och 60% i befintliga fastigheter.4

Se vår guide för inbrottsskydd här.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare

primär
hög
KAMERABEVAKNING
KAMERABEVAKNING

Kamerabevakning är en teknisk åtgärd avsedd att öka den formella sociala kontrollen och används i det brottsförebyggande arbetet genom att öka risken för upptäckt av gärningspersoner och därmed fungera avskräckande. 

Samtidigt kan kamerabevakning indirekt uppmana allmänheten till att vidta försiktighetsåtgärder på den plats där kameror är uppsatta. Detta kan skapa en mer vaksam allmänhet vilket i sin tur kan bidra till att avvikande beteenden synliggörs i större utsträckning. 

Forskningen visar att kamerabevakning kan minska brottsligheten, i synnerhet brott kopplat till fastigheter. Forskningen visar också att åtgärden blir mer effektiv om den kombineras med bra/förbättrad belysning1.

Det är samtidigt viktigt att potentiella gärningspersoner görs medvetna om kamerabevakningen genom exempelvis skyltning och synlighet för att åtgärden ska ha en förebyggande effekt. 

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och polis

primär
hög
BELYSNING
BELYSNING

Förbättrad belysning fungerar både som en brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärd. När det gäller inbrott/olaga intrång bidrar bra belysning till ökad upptäcktsrisk vilket minskar möjligheter och viljan till att begå brott.

Bra belysning kan dessutom öka förutsättningarna för omgivningen att identifiera gärningspersoner som begår brott samt skapa förutsättningar för att gärningspersoner syns på eventuell inspelning från kameror. 

Studier visar att förbättrad belysning reducerar brottslighet kopplat till fastigheter, inklusive inbrott, med i genomsnitt 21%, i jämförelse med områden utan förbättrad belysning2.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare och kommun

sekundär
medel
GRANNSAMVERKAN
GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan syftar till att minska brottsligheten genom att involvera boende i aktiviteter som främjar säkerhet och trygghet och hjälper till att upptäcka brott. 

Samtidigt ökar i många fall grannsamverkan de boendes sammanhållning och därmed även effektiviteten av den informella sociala kontrollen. Grannsamverkan underlättar för upptäckt genom att öka uppmärksamheten hos grannarna och genom en mer effektiv kommunikation mellan allmänheten och polisen. 

Det finns forskning som visar att grannsamverkan är en metod som minskar inbrott och olaga intrång.3

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, polis, försäkringsbolag och boende

primär
medel

Rekommenderade leverantörer

Trygghetsproblematiken med inbrott/olaga intrång

Inbrott, men framför allt olaga intrång, beskrivs ofta som en ”bieffekt” av problematiken med häng bland unga män och sker när grupperingarna söker sig till källare, förråd, tvättstugor och andra platser de kan uppehålla sig på. I vissa fall är brotten kopplade till gängkriminaliteten och förvaring av vapen eller narkotika. 

I Sverige finns idag ett stort antal drogscener med öppen narkotikahandel i både det offentliga rummet och i trapphus och andra gemensamma utrymmen i fastigheter. Detta medför en stor otrygghet för de som bor, vistas och verkar i dessa områden.

Hur fungerar verktygslådan?

Verktygslådan innehåller ett 40-tal konkreta åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i och runt fastigheter.

För varje åtgärd anges på vilken preventionsnivå åtgärden befinner sig; tertiär, sekundär eller primär. Där åtgärder på primär nivå är grundläggande åtgärder som bör tillgodoses innan andra åtgärder blir aktuella. (Läs mer om preventionsnivåerna här).

För att ge en indikation om åtgärdens effekt anges för varje åtgärd även om den har låg, medel eller hög evidens. (Läs mer om evidens här).

tertiär
sekundär
primär
låg
medel
hög

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org