Sex punkter för ett framgångsrikt trygghetsarbete

Nedan presenteras sex generella utgångspunkter för att fastighetsägare ska kunna bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete.

Betydelsen av en aktuell lokal lägesbild och orsaksanalys

En grund i ett strukturerat arbete handlar om att berörda aktörer, polis, kommun, fastighetsägare m.fl., var för sig samlar information som beskriver de aktuella förhållandena i en kommundel, ett bostadsområde eller ett kvarter.

När alla aktörer tagit fram sina egna lägesbilder läggs dessa samman till en aktuell sammansatt lägesbild för området, som underlag för åtgärder och prioriteringar. 

En viktig del innan åtgärder sätts in är att det görs en orsaksanalys där tänkbara faktorer som kan förklara att brott sker vid en viss tid och en viss plats utforskas. 

För att minska eller ta bort problem utformas sedan ett riktat förebyggande arbete som påverkar just dessa orsaker. Vid sidan av lägesbilden och orsaksanalysen är det viktigt att de åtgärder som genomförs följs upp och utvärderas. 

Betydelsen av den fysiska miljöns utformning 

Utformningen av en plats har en stor inverkan på brott och otrygghet. Detta innebär att det finns förutsättningar att utforma fysiska miljöer för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Fastighetsägare kan och bör därmed arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön redan i planeringsprocessen men även i befintlig bebyggelse. 

Ett sätt att säkerställa att beställare och utförare gör medvetna val kopplat till säkerhet och trygghet redan i planeringsskedet är att utgå från BoTryggt2030, en de facto standard för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Standarden är framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner. Du kan läsa mer om BoTryggt2030 här.

Betydelsen av en god förvaltning 

Ett trasigt fönster som inte snabbt åtgärdas, sänder signaler till omgivningen om att ingen bryr sig om området. Detta gäller alla områden, oavsett socioekonomisk status. Konsekvensen av detta blir i sin tur att invånarna alltmer undviker varandra och drar sig för att vistas i det offentliga rummet. 

Detta riskerar i förlängningen att leda till områden som präglas av skadegörelse och signalen om ett samhälle som inte bryr sig, vilket ökar risken för parallella samhällsstrukturer och att även grövre kriminalitet kan få fäste. 

Därför bör en fastighetsägare alltid förvalta sitt fastighetsbestånd med detta i beaktning. Det handlar om snabb och systematisk reparation, sanering och städning av skadegörelse, klotter och nedskräpning, något som i längden kommer öka förutsättningar för social kontroll och ansvarstagande i området. 

Betydelsen av en lokalt närvarande polis 

Community policing är ett engelskt begrepp för en polis som är närvarande i lokalsamhället med fokus på att förebygga brott, snarare än att endast reagera på brott som skett. Detta hjälper till att förebygga och upptäcka brott, men ökar även förtroendet för polisen och tryggheten bland invånarna.

En lokalt närvarande polis är en viktig framgångsfaktor i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i och omkring bostadsområden. Kombinationen av fotpatrullerande poliser, engagemang från invånarna och problemlösning på lokal nivå, utgör grunden för ett effektivt och lyckat arbetssätt.

I det arbetet kan fastighetsägaren bistå med resurser i form av kommunikation, information, lokaler för möten med polis och boende samt utföra aktiviteter eller trygghetsvandringar.

Betydelsen av en strukturerad samverkan 

En systematisk och strukturerad samverkan mellan olika aktörer i ett avgränsat område är en förutsättning för att det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet ska ge en god och långvarig effekt.

I många fall saknas emellertid en sådan systematik och struktur i samverkan, dels mellan fastighetsägare, dels mellan fastighetsägare, kommun, polis, närings- och föreningsliv. 

Platssamverkan är ett effektivt och beprövat sätt att arbeta systematiskt, strukturerat och målinriktat för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer där människor bor, vistas och verkar. Det innebär att ett flertal aktörer går samman för att hantera situationen och utmaningarna i ett avgränsat geografiskt område, och tillsammans jobbar med exempelvis förvaltning samt brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. Läs mer om vår modell för platssamverkan.

Betydelsen av att bygga social resistens

De territoriella kriminella nätverkens våldskapital och kriminella aktivitet i det offentliga rummet i bostadsområdena, bidrar till att skapa en miljö där det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända i utemiljön. Det bidrar till att skapa rädsla och bygger misstänksamhet mellan boende i områdena.

De kriminella nätverkens ständiga närvaro på barnens lekplatser, fotbollsplaner och i andra miljöer där barn och ungdomar vistas gör att en utökad positiv vuxenkontroll och närvaro av positiva och trygga vuxna är en nödvändig förutsättning för att stoppa rekryteringen till nätverken. 

Därför är det viktigt att arbeta med grannskapet och känslan av gemensamma skyddsvärda intressen och värden, även i områden där det idag inte finns någon närvaro av kriminella element. Detta för att i tid kunna sätta stopp för eventuell kriminell etablering även i dessa områden. 

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org