Syfte och bakgrund med verktygslådan

Syfte

Syftet med verktygslådan är att hjälpa fastighetsägare och ge konkreta förslag på vad de själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan göra för att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden.

Verktygslådan är inriktad mot de vanligaste trygghetsproblem som fastighetsägare ställs inför, och som identifierats genom nyckelpersonsintervjuer med representanter för privata och allmännyttiga fastighetsägare i Sverige under våren 20211.

Åtgärderna i verktygslådan bygger på både svenska och internationella erfarenheter. För vart och ett av de listade trygghetsproblemen ger verktygslådan ett flertal exempel på åtgärder som fastighetsägare kan vidta.

Bakgrund

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som medfört utmaningar i form bland annat av en grövre och mer organiserad brottslighet, omfattande gängkriminalitet och våldsbejakande extremism.

Enligt polisens senaste bedömning finns det i Sverige 61 utsatta områden2 som tillsammans består av uppskattningsvis mellan 10 000 och 15 000 grovt kriminella individer3.

Fastighetsägare, kommuner, kommundelar och bostadsområden med en hög problemnivå riskerar att få dåligt rykte, vilket i sin tur kan leda till en stor omsättning av boende och affärsidkare med minskade fastighetsvärden till följd.

Säkra och trygga fastigheter skapar förutsättningar för lokala mötesplatser där olika användargrupper både vill och kan vistas, vilket ökar den sociala kontrollen och påverkar livskvalitén positivt för såväl boende som för näringsidkare och besökare.

Referenser

  1. Stiftelsen Tryggare Sverige. (2021). Nyckelpersonsintervjuer som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört med fastighetsägarrepresentanter i utsatta områden under våren 2021. 
  2. Polismyndigheten. (2021). Kriminell påverkan i lokalsamhället – En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden. Hämtat från https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/oktober/farre-sarskilt-utsatta-omraden-enligt-polisens-bedomning/ 
  3. Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Stockholm, Institutet för Framtidsstudier. 

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org